Personuppgiftsansvarig är Kadampa Meditationscenter Stockholm, org nr 802436-0060, med kontaktuppgifter:
Bastugatan 41, 1 tr ned
118 25 Stockholm
Tel: 08-437 569 92
E-post: info@meditationistockholm.se
Org.nr 802436-0060

Ändamålen med den behandling för vilken personuppgifterna är avsedda samt den rättsliga grunden för behandlingen är som följer. Personuppgifterna kommer att behandlas som ett led i fullgörandet av Kadampa Meditationscenter Stockholms skyldigheter och rättigheter enligt avtalet.

Mottagarna som ska ta del av personuppgifterna är de verksamma hos Kadampa Meditationscenter Stockholm som administrerar kurserna hos Kadampa Meditationscenter samt hanterar kontakt med Skatteverket.

I övrigt informeras du om att det föreligger en rätt att av Kadampa Meditationscenter begära tillgång till och rättelse eller radering av personuppgifter eller begränsning av behandling som rör dig eller att invända mot behandling samt rätten till dataportabilitet. Du har även rätt att inge klagomål till en Datainspektionen, se kontaktuppgifter: https://www.datainspektionen.se/om-oss/kontakta-oss/