fbpx

Privacy Policy

Information enligt artikel 13 Dataskyddsförordningen

information om personuppgifter

I och med ditt avtal om kurs och eventuellt medlemskap hos Kadampa meditationscenter Stockholm, org nr 802436-0060, samt för fullgörande av rättsliga förpliktelser kommer Kadampa meditationscenter Stockholm för att kunna fullgöra sådant avtal och sådana förpliktelser att behöva behandla vissa personuppgifter avseende dig. I samband med detta informeras du som följer.

Personuppgiftsansvarig är Kadampa meditationscenter Stockholm, org nr 802436-0060, med kontaktuppgifter:
Upplandsgatan 18,
113 60 Stockholm
Tel: 08-437 569 92
E-post: info@meditationistockholm.se
Org.nr 802436-0060

Ändamålen med den behandling för vilken personuppgifterna är avsedda samt den rättsliga grunden för behandlingen är som följer. Personuppgifterna kommer att behandlas som ett led i fullgörandet av Kadampa meditationscenter Stockholms skyldigheter och rättigheter enligt avtalet. Utan sådana personuppgifter, texpersonnamn, kommer inte avtalet om medlemskap och kurs att praktiskt fungera på det sätt som det avses fungera (att reglera deltagandet på kurs som anordnas av Kadampa meditationscenter Stockholm samt betalning av medlemskap och kursavgift för sådan kurs). Den rättsliga grunden är därmed, i enlighet med Dataskyddsförordningen, ”Avtals fullgörande”. Vidare behöver Kadampa meditationscenter Stockholm för att kunna fullgöra sin rättsliga förpliktelser, gällande mervärdesskatt etc i förhållande till Skatteverket mm jämte svensk skattelagstiftning, ha tillgång till Kadampa meditationscenter Stockholm uppgifter avseende verksamhetens medlemmar. I detta avseende behandlas namn och personnummer.

Mottagarna som ska ta del av personuppgifterna är de verksamma hos Kadampa meditationscenter Stockholm som administrerar kurserna hos Kadampa meditationscenter Stockholm samt hanterar kontakt med Skatteverket.

Den period under vilken personuppgifterna kommer att lagras är den tid under vilken kurs genomförs samt så länge medlemskap löper och uppgifter behövs för redovisning i förhållande till Skatteverket och andra aktörer utifrån skyldigheter enligt svensk lagstiftning.

I övrigt informeras du om att det föreligger en rätt att av Kadampa meditationscenter Stockholm begära tillgång till och rättelse eller radering av personuppgifter eller begränsning av behandling som rör dig eller att invända mot behandling samt rätten till dataportabilitet. Du har även rätt att inge klagomål till en Datainspektionen, se kontaktuppgifter: https://www.datainspektionen.se/om-oss/kontakta-oss/

User Data Deletion

1. Logga in i ditt konto och avsluta ditt konto via följande sida: https://meditationistockholm.se/mitt-konto/

2. Skicka ett mejl till info@mediteraistockholm.se för att vi ska radera ditt konto och din data. 

Förfrågan

Studieprogram